Eisen aan therapeut complementaire geneeswijzen

,

Complementaire geneeswijzen

Sinds 1995 werk ik in mijn praktijk als natuurgeneeskundig therapeut. Het veld van de complementaire geneeswijzen is sindsdien en zeker de laatste jaren enorm in beweging.

Volgens gegevens van het CBS waren in de periode 2010-2012 bijna 1 miljoen mensen (mede) onder behandeling van een acupuncturist, homeopaat, natuurgeneeskundig therapeut, etc.

In januari 2015 verscheen de Eerste Nederlandse inventarisatie van complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen  door het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut. Hieruit blijkt dat, in ruim 90% van de ziekenhuizen (vormen van) complementaire zorg wordt aangeboden.

Een groot aantal mensen maakt dus gebruik van complementaire zorg, hetzij in een instelling, hetzij bij vrijgevestigde therapeuten en artsen.

De laatste jaren heeft een grote kwaliteitsslag plaatsgevonden en de scheidslijn tussen regulier en complementair staat steeds meer ter discussie.

Toch merk ik in de praktijk dat er nog veel onbekendheid is, met name over de vrijgevestigde therapeuten en artsen. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan over of de zorg wel voldoende gewaarborgd is.

Omdat in mijn optiek zowel het reguliere als het complementaire veld hetzelfde doel voor ogen moeten hebben (namelijk het belang van de cliënt voorop stellen) ben ik voorstander van samenwerking tussen reguliere arts en complementaire therapeuten.

Het is de bedoeling dat de beide werkwijzen elkaar aanvullen voor een optimale begeleiding van de cliënt.

Een natuurgeneeskundige behandeling is geen vervanging van een geneeskundige behandeling door een gekwalificeerd arts. Wanneer dit nodig of gewenst is verwijs ik je door (of terug) naar je huisarts. Het is prettig wanneer je je arts op de hoogte kunt brengen van de therapie die je volgt.

Hier moet ik als therapeut aan voldoen

Ik ben aangesloten sinds 2013 bij de Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).

Om lid te kunnen worden van deze beroepsverenigingen worden specifieke eisen gesteld aan de vooropleiding, waaronder het afgerond hebben van de opleiding Medische en Psycho-sociale Basiskennis volgens de PLATO-normen.

Er vindt een toelatingsgesprek plaats en de Eed van Hippocrates wordt afgelegd. De therapeut krijgt de beroepscode en praktijkregels uitgereikt.

Vervolgens wordt een licentie verkregen voor een aantal jaar. Deze licentie wordt verlengd indien aan de volgende eisen voldaan is:

  • nascholing zowel op vakinhoudelijk als op algemeen medisch vlak
  • intercollegiale toetsing

Daarnaast vindt er iedere 5 jaar een verplichte visitatie vanuit de beroepsvereniging plaats. Ik heb in 2016 en 2020 een visitatie gehad, mijn praktijk voldoet aan alle gestelde eisen.

In de WKKGZ, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft de overheid vastgelegd waaraan goede zorg moet voldoen. De Inspectie voor de Gezondheidsdienst (IGZ) houdt toezicht op de naleving. Een eis is onder meer het hebben van een klachtenregeling.
De beroepsvereniging heeft een klachtenfunctionaris en is aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Mocht je als cliënt een klacht hebben dan kun je hier terecht.

Het tuchtrecht wordt verzorgd door het TCZ Tuchtcollege Complementaire Zorg.

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg , RBCZ.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht.

Werkwijze binnen de praktijk

Binnen mijn praktijk werk ik evidence-informed. Dat wil zeggen dat ik daar waar mogelijk de resultaten van wetenschappelijk goed onderbouwd onderzoek gebruik, naast mijn deskundigheid en jarenlange ervaring vanuit mijn praktijk. Juist op dit raakvlak van evidence-based en practice-based kunnen hele mooie resultaten ontstaan. Ik werk vanuit een natuurgeneeskundige visie.

Daar waar ik supplementen aan de cliënt adviseer kies ik voor bedrijven die werken volgens GMP en HACCP normen.

Volgens Hippocrates:

“Alles staat met elkaar in verband. De natuur en het menselijk lichaam. Ziet de geneesheer dat over het hoofd dan kan er geen sprake zijn van een natuurlijke geneeskunst. Niet de geneesheer maar de natuur geneest. De geneesheer is de dienaar van de natuur. Hij mag alleen maar het natuurlijke proces ondersteunen

Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”

Claudia van Wezel

Misschien vindt je dit ook leuk…

Detox voor je darmen en lever

Detox voor je darmen en lever

Raak eens lekker wat afvalstoffen kwijt: geef jezelf een boost met een detox! Ben jij je meer te buiten gegaan aan...