Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk de Groeisprong® en Van Buik tot Baby®

Op alle behandelingen bij de Groeisprong® zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hieronder. Wanneer u uw behandeling of cursus start bij de Groeisprong® ga ik er van uit dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en hiermee instemt. Leest u de onderstaande informatie daarom goed door.

 Algemene Voorwaarden Praktijk de Groeisprong® en Van Buik tot Baby®

Artikel 1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de natuurgeneeskundige therapieën, begeleiding en consulten en artikelen van Groeisprong® die onder meer via de site www.groeisprong.nl worden aangeboden. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de (individuele) Zwangerschapscursus Van Buik tot Baby®, daaronder mede begrepen daarmee samenhangende optionele bijeenkomsten. Tenslotte, deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de webshop VOF AngelWorks en artikelen die via deze webshop gekocht worden.

Artikel 2. Behandelaars, therapeuten, docenten

Onder therapeut wordt verstaan de aan Groeisprong® verbonden therapeut die aangesloten is bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Onder natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde wordt de definiëring van ‘natuurgeneeskunde’  en ‘orthomoleculaire geneeskunde’ verstaan zoals die door de MBOG gehanteerd wordt.

De Zwangerschapscursus wordt eveneens door een professionele zwangerschapsdocente van Van Buik tot Baby® gegeven. Hoewel zo veel mogelijk gestreefd wordt naar een vaste cursusdocent, is Van Buik tot Baby® te allen tijde gerechtigd de docente te laten invallen voor een andere docente. Indien in onze e-books gerefereerd wordt aan behandelaars, therapeuten en/of docenten, dan kunt u er normaliter van uitgaan dat zij aan de hier genoemde kwalificaties en eigenschappen voldoen.

Artikel 3. Cliënten/cursisten

Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner of iemand die haar bij de bevalling begeleidt. De cursist(e) en eventueel haar partner is en blijft c.q. zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor haar medische toestand en die van haar baby(‘s). De cursus vervangt niet de begeleiding door een verloskundige en/of arts. Onder cliënt/cursist wordt verstaan de (aanstaande) moeder, of in andere gevallen dan therapie vanwege zwangerschap of na de geboorte van haar kind, de persoon die de natuurgeneeskundige therapie ondergaat. Ook de cliënt/cursist is en blijft zelf verantwoordelijk voor haar medische toestand en, waar van toepassing, die van haar baby(‘s).

Artikel 4. De natuurgeneeskundige behandeling en VIP Zwangerschapscursus

Van Buik tot Baby® verzorgt één of meerdere Zwangerschapscursussen op maat die de cursist voorbereiden op de bevalling en de eerste periode met de baby. Voor natuurgeneeskundige behandelingen en individuele cursussen worden persoonlijke afspraken gemaakt, waarbij het tijdstip en de duur per behandeling of reeks behandelingen worden afgesproken.

Artikel 5. Inschrijving, het aangaan van de overeenkomst

Elke behandeling, (vorm van) begeleiding en/of advies vindt plaats op basis van een overeenkomst die u aangaat met Groeisprong® en die wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden en Nederlands Recht. De overeenkomst kan tot stand komen op basis van een offerte en de acceptatie daarvan, of het verzoek van de cliënt/cursist dat vervolgens tot een behandeling door Groeisprong® leidt. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht al dan niet stilzwijgend tot stand gekomen te zijn. Bij aanvang van een behandeling, welke dat ook is, is de cliënt/cursist de voor die behandeling geldende tarieven verschuldigd.

Bij bestelling van een e-book en/of andere producten van AngelWorks gelden de reguliere bepalingen voor koop en verkoop op afstand, waarbij wij de richtlijnen van Thuiswinkel Waarborg® als leidraad nemen.

Artikel 6. Verschuldigd consulttarief, cursusgeld en betaling

  1. Consulten of cursussen die plaats vinden in de praktijk dienen per betaalverzoek voldaan te worden, of overgemaakt te worden, binnen 7 dagen, op IBAN NL52KNAB0400247062 t.n.v. Praktijk de Groeisprong. Om de kosten laag te houden en het milieu te ontzien krijg je de factuur in pdf per e-mail toegezonden. Vermeldt altijd het factuurnummer!
  2. Voor e-mail- , telefonische -, en web-consulten krijg je eveneens een factuur en een betaalverzoek.

Wanneer u een pakket afneemt dient het volledige bedrag ineens, vooraf of bij start van behandeling/cursus (zoals aangegeven), te worden voldaan. Pakketten zijn gedurende 1 jaar geldig. Hierna vervalt het pakket.

Na inschrijving en voorafgaand aan consulten is het volledige bedrag verschuldigd. Kosten voor en bij annulering zijn vermeld in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Het afnemen van andere zaken of diensten die Groeisprong® aanbiedt, geschiedt volgens dezelfde methodiek: elk product of elke overige dienst die in de praktijk wordt afgenomen, dient te worden betaald via betaalverzoek, direct na de behandeling. Zaken en/of diensten die via de website worden aangeboden, dienen vooraf met iDeal betaald te worden.

Voor producten en/of diensten die afgenomen worden van AngelWorks gelden de reguliere bepalingen voor koop en verkoop op afstand, waarbij wij de richtlijnen van Thuiswinkel Waarborg® als leidraad nemen.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven van Praktijk de Groeisprong® voor zowel de behandelingen bij de Groeisprong® als cursussen en aanverwanten van Van Buik tot Baby® en de prijzen van e-books via AngelWorks kunt u op de website vinden, en zijn u derhalve tevoren bekend.

Betwisting van de hoogte van deze tarieven na aanvang van een behandeling, cursus, therapie of consult, is hierdoor uitgesloten. Alle tarieven, kosten en bedragen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW. Een wijziging van het landelijke BTW-tarief wordt geacht direct vanaf het moment van (verplichte) wijziging, te gelden.

Artikel 8. Betaling

Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal een herinnering gezonden worden. Wanneer na de 2e en laatste herinnering (aanmaning) het bedrag niet tijdig of volledig voldaan wordt, zal de vordering uit handen gegeven worden aan Incassojuristen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt/cursist, een en ander in overeenstemming met de wet- en regelgeving die hieromtrent op 1 juli 2012 is vastgesteld.

Artikel 9. Vergoeding door zorgverzekeraar

Cliënten/cursisten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. Indien de cliënt/cursist in aanmerking wil komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar dient hij of zij zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de behandeling/cursus vergoed wordt. De Groeisprong® heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de behandeling/cursus vergoed wordt. Normaliter vindt geen vergoeding plaats door zorgverzekeraars van producten of diensten die van AngelWorks worden afgenomen, maar informeert u voor eventuele vergoeding bij uw eigen verzekeraar.

Artikel 10. Plaats en tijdstip van de behandeling, consult, therapie, cursus

Zowel behandelingen en consulten bij de Groeisprong® als de individuele VIP Zwangerschapscursus en aanverwanten van Van Buik tot Baby® vinden zo veel mogelijk plaats binnen de tijden die aangegeven staan op de website www.groeisprong.nl en in de praktijk van De Groeisprong®. Datzelfde geldt voor de daar aangegeven telefonische bereikbaarheid. De aangegeven openingstijden zijn dus leidend.

Het eventueel niet direct bereikbaar zijn van De Groeisprong®, op welke wijze ook, of het niet kunnen ingaan op verzoeken om behandelingen en consulten op andere tijdstippen te geven of naar andere tijdstippen te verschuiven, kan niet aan Groeisprong® of Van Buik tot Baby® worden tegengeworpen, zelfs niet als dit er toe leidt dat de cliënt/cursist de behandeling moet annuleren omdat er in overleg geen geschikt tijdstip kan worden gevonden. In dat laatste geval wordt de overeenkomst tot behandeling, therapie of cursus geacht niet tot stand te zijn gekomen, en zijn er geen kosten voor de cliënt/cursist aan verbonden.

 Artikel 11. Annulering door de cliënt/cursist

Wanneer de cliënt/cursist niet kan deelnemen aan een behandeling (ook consult, therapie, etc.) en/of VIP Zwangerschapscursus dient deze de Groeisprong®/Van Buik tot Baby® hiervan direct op de hoogte te stellen. Bij (telefonische) onbereikbaarheid als aangegeven onder Artikel 10, dient de cliënt/cursist in te spreken op de voice-mail.

SMS-berichtjes, WhatsApps of andere digitale afmeldingen kunnen helaas niet geaccepteerd worden. Elke afmelding die niet overeenkomstig het voorgaande is gedaan, of niet tijdig conform het voorgaande, leidt er toe dat het cursus-, behandel- en/of consulttarief onmiddellijk verschuldigd is en voorafgaand aan een eerstvolgende behandeling voldaan moet zijn, evenals het voor die behandeling verschuldigde tarief.

Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt is annulering kosteloos (met uitzondering om deze reden van de cursussen die uit hun aard na de geboorte gegeven worden, als Babymassage).

Voor alle (natuurgeneeskundige) behandelingen, therapieën en consulten worden persoonlijke afspraken gemaakt, waarbij het tijdstip en de duur per behandeling of reeks behandelingen worden afgesproken. Voor het niet verschijnen bij deze behandelingen zonder afmelding zijn de gehele overeengekomen kosten verschuldigd. Bij afzegging binnen 48 uur tot 24 uur voor het aanvangsuur van de behandeling, therapie of het consult, zijn 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd. Bij afzegging binnen 24 uur voor het aanvangsuur van de behandeling, therapie of het consult, zijn 100% van de overeengekomen kosten verschuldigd. Bij afzegging langer dan 48 uur voor het aanvangsuur van de behandeling, therapie of het consult, zijn geen kosten verschuldigd.

Voor producten en/of diensten die van AngelWorks worden afgenomen, gelden de wettelijke regelingen met betrekking tot koop en verkoop op afstand, ook voor annulering. Een eenmaal afgenomen e-book kan niet meer geretourneerd worden, na aanvaarding, koop en afname van het e-book vindt geen restitutie plaats.

Artikel 12. Annulering door Groeisprong® en/of Van Buik tot Baby®

Groeisprong® en Van Buik tot Baby® behouden zich het recht voor een behandeling, consult of cursus etc. te annuleren bij overmacht, als bijvoorbeeld ziekte van de therapeut of cursusleider, indien deze niet vervangen kan worden. Groeisprong® en Van Buik tot Baby® zullen zich inspannen om de behandeling of cursus alsnog te ondergaan of te volgen op een ander tijdstip. Wanneer dit niet lukt, zal eventueel reeds betaald of gefactureerd en betaald cursusgeld worden geretourneerd.


Artikel 13. Vertrouwelijkheid

De behandelaar c.q. therapeut zal de door de cliënt/cursist verstrekte informatie altijd vertrouwelijk behandelen, uiteraard ook na afloop van de behandelingen. De voorschriften van de beroepsorganisaties en de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens, worden hierin gevolgd. Indien de cliënt/cursist vanwege zijn of haar behandeling of cursus, zaken, feiten of omstandigheden van en over andere cliënten/cursisten ter kennis komt, wordt de cliënt/cursist geacht dit niet openbaar of publiek te maken.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van de Groeisprong®/Van Buik tot Baby®/ AngelWorks . De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Groeisprong®/Van Buik tot Baby®/ AngelWorks voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Groeisprong®/Van Buik tot Baby®/ AngelWorks mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal en/of de e-books geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.
3. Op alle producten en diensten (waaronder digitale uitgaven) berust het auteursrecht volledig bij Groeisprong®/Van Buik tot Baby®/ AngelWorks.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De Groeisprong®/Van Buik tot Baby® is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus Van Buik tot Baby® of de annulering van de cursus.
2. Indien De Groeisprong®/Van Buik tot Baby® op enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
4. De Groeisprong®/Van Buik tot Baby® en de docentes zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.
5. AngelWorks staat volledig achter de inhoud van haar uitgaven, op welke wijze die ook verspreid worden. Fouten, zowel zetfouten als inhoudelijke fouten zijn voorbehouden. AngelWorks is aansprakelijk overeenkomstig de eerste 3 bepalingen van dit artikel.

Artikel 16. Klachten

Door het lidmaatschap van de MBOG is Groeisprong ®/Van Buik tot Baby® gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeuten. Indien de cliënt/cursist een klacht heeft t.a.v. de behandeling, therapie of het consult, kan hij deze uiteraard (liefst allereerst) met Groeisprong ®/Van Buik tot Baby® bespreken.

De klacht wordt serieus onderzocht waar een schriftelijk antwoord op volgt, normaliter uiterlijk binnen twee weken na het indienen van de klacht. Komen de cliënt/cursist er samen met Groeisprong ®/Van Buik tot Baby® niet uit, dan kan de cliënt/cursist zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging. Hiervoor neemt u voor de natuurgeneeskundige / orthomoleculaire behandelingen contact op met de MBOG (  http://www.mbog.nl  ).
Daarnaast heeft u het recht uw klacht aan de geschillencommissie SCAG ( https://www.scag.nl ) voor te leggen. 

Dit geldt uiteraard voor klachten over behandelingen, en niet over andere leveringen of diensten als e-books.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeengekomen en uitgevoerde consulten, behandelingen en cursussen, op de afhandeling van eventuele klachten, samengevat, op de gehele (overeengekomen onderdelen van de) dienstverlening van Groeisprong® en Van Buik tot Baby® als AngelWorks is het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter is de Rechtbank Utrecht.

Bijgewerkt januari 2024