Eed van Hippocrates

Hieronder staat de eed van Hippocrates zoals VNT therapeuten deze afleggen:

Naar de oud-Griekse tekst van Hippocrates

Ik zweer bij Apollo de genezer bij Aesculapius, bij de gezondheid van de mensheid en bij alle krachten die op natuurlijke wijze genezing bewerkstelligen.

Ik roep als getuigen aan alle Goden en Godinnen dat ik deze eed gestand mag blijven doen en haar gelofte naar beste weten en kunnen mag houden.

Aan mijn leermeester in de geneeskunst zal ik hetzelfde respect betonen als ik aan mijn ouders doe. Ik zal mijn leven met hem delen en alle schulden aan hem delgen.

Zijn zonen en dochters zal ik als mijn broeders en zusters beschouwen en ik zal hen in de natuurlijke geneeskunst inwijden als ze daartoe het verlangen uitspreken, zonder me op een beloning of een afspraak te laten voorstaan.

Ik zal leringen, recepten en alle andere levensinzichten overdragen aan mijn zonen en dochters, aan de leerlingen van mijn Meester en aan al die leerlingen die op de juiste wijze in de natuurlijke geneeskunst geschoold en ingewijd zijn, en aan niemand anders.

Ik zal al mijn krachten aanwenden om de zieken bij te staan naar beste kunnen en naar beste inzicht. Elke vorm van schade of leed zal ik trachten af te weren bij diegenen die mijn hulp hebben ingeroepen.

Ik zal geen fatale dosis toedienen aan niemand, ook niet als ik er om gevraagd word, noch zal ik hieromtrent ook maar iets suggereren. Evenmin zal ik aan een vrouw middelen ter beschikking stellen om een abortus uit te voeren.

Ik zal mij ingetogen en bescheiden opstellen ten opzichte van de kosmische wetten, naar woord en daad, mijn hele leven lang.

Ik zal niet in weefsels van mens of dier snijden of deze doorboren, ook niet om een offer te brengen. Zulke handelingen zal ik overlaten aan speciaal daarvoor opgeleide deskundigen.

Zodra ik het huis van een ander binnentreed, zal ik de vrede daarbinnen trachten te bewaren en er naar streven de zieke te helpen binnen zijn of haar mogelijkheden. Nooit zal ik enige intentie koesteren welke mogelijkerwijs leed of verwondingen met zich mee kan brengen. Mijn positie als genezer zal ik nooit misbruiken om een man of vrouw te bewegen tot seksueel contact.

Wat ik binnen mijn beroepsuitoefening of in privé situaties te zien of te horen krijg, zal door mij in strikt stilzwijgen gerespecteerd worden en niemand zal er verder iets over vernemen.

Moge ik door het afleggen van deze eed, in diep respect voor haar gelofte, wel varen in mijn leven en in mijn beroepsuitoefening. Moge ik zonder deze eed te verbreken in de loop der tijden een goede reputatie opbouwen bij degenen die mijn hulp vragen. Moge mijn lot er anders uitzien als ik mij niet aan mijn gelofte houd en mijn eed verbreek.

Bron: Website VNT